• باتری 4V  -  4AH 
  • باتری 6V  -  4AH
  • باتری 6 ولت کتابی
  • باتری نیم قلمی
  • باتری قلمی
  • باتری لیتیومی بزرگ ترازو
  • باتری لیتیومی متوسط ترازو