• بورد اصلی ATSN
  • بورد نمایشگر A12
  • بورد BL1
  • بورد اصلی AHK6200
  • بورد تغذیه DVBT
  • بورد پنل های DVBT
  • بورد اصلی نمایشگر LCD