وزنه های تکی کلاس F1

 • وزنه 100g استیل ضد زنگ غیر مغناطیسی 304 کلاس F1 (استوانه ای و دیسکی)
 • وزنه 200g استیل ضد زنگ غیر مغناطیسی 304 کلاس F1 (استوانه ای و دیسکی)
 • وزنه 500g استیل ضد زنگ غیر مغناطیسی 304 کلاس F1 (استوانه ای و دیسکی)
 • وزنه 1kg استیل ضد زنگ غیر مغناطیسی 304 کلاس F1 (استوانه ای و دیسکی)
 • وزنه 2kg استیل ضد زنگ غیر مغناطیسی 304 کلاس F1 (استوانه ای و دیسکی)
 • وزنه 5kg استیل ضد زنگ غیر مغناطیسی 304 کلاس F1 (استوانه ای و دیسکی)
 • وزنه 10kg استیل ضد زنگ غیر مغناطیسی 304 کلاس F1 (استوانه ای و دیسکی)
 • وزنه 20kg استیل ضد زنگ غیر مغناطیسی 304 کلاس F1 (استوانه ای و دیسکی)

 

 ست وزنه های کلاس F1

 • ست وزنه 1mg - 500mg استیل ضد زنگ غیرمغناطیسی 304 کلاس F1 (استوانه ای)
 • ست وزنه 1g - 200g استیل ضد زنگ غیرمغناطیسی 304 کلاس F1 (استوانه ای-دیسکی)
 • ست وزنه 1mg - 500g استیل ضد زنگ غیرمغناطیسی 304 کلاس F1 (استوانه ای)
 • ست وزنه 1g - 500g استیل ضد زنگ غیرمغناطیسی 304 کلاس F1 (استوانه ای- دیسکی)
 • ست وزنه 1g - 1kg استیل ضد زنگ غیرمغناطیسی 304 کلاس F1 (استوانه ای-دیسکی)
 • ست وزنه 1mg - 1kg استیل ضد زنگ غیرمغناطیسی 304 کلاس F1 (استوانه ای-دیسکی)
 • ست وزنه 1g - 2kg استیل ضد زنگ غیرمغناطیسی 304 کلاس F1 (استوانه ای-دیسکی)
 • ست وزنه 1mg - 2kg استیل ضد زنگ غیرمغناطیسی 304 کلاس F1 (استوانه ای-دیسکی)
 • ست وزنه 1g - 5kg استیل ضد زنگ غیرمغناطیسی 304 کلاس F1 (استوانه ای-دیسکی)
 • ست وزنه 1mg - 5kg استیل ضد زنگ غیرمغناطیسی 304 کلاس F1 (استوانه ای-دیسکی)