وزنه های استاندارد کالیبراسیون تکی کلاس M1 

 • وزنه 100g استیل ضد زنگ غیرمغناطیسی 304 (استوانه ای - دیسکی)
 • وزنه 200g استیل ضد زنگ غیرمغناطیسی 304 (استوانه ای - دیسکی)
 • وزنه 500g استیل ضد زنگ غیرمغناطیسی 304 (استوانه ای - دیسکی)
 • وزنه 1kg استیل ضد زنگ غیرمغناطیسی 304 (استوانه ای - دیسکی)
 • وزنه 2kg استیل ضد زنگ غیرمغناطیسی 304 (استوانه ای - دیسکی)
 • وزنه 5kg استیل ضد زنگ غیرمغناطیسی 304 (استوانه ای - دیسکی)
 • وزنه 10kg استیل ضد زنگ غیرمغناطیسی 304 (استوانه ای - دیسکی)
 • وزنه 20kg استیل ضد زنگ غیرمغناطیسی 304 (استوانه ای - دیسکی)
 • وزنه100g استیل ضد زنگ مغناطیسی 2CR13 (استوانه ای)
 • وزنه200g استیل ضد زنگ مغناطیسی 2CR13 (استوانه ای)
 • وزنه500g استیل ضد زنگ مغناطیسی 2CR13 (استوانه ای)
 • وزنه1kg استیل ضد زنگ مغناطیسی 2CR13 (استوانه ای)
 • وزنه2kg استیل ضد زنگ مغناطیسی 2CR13 (استوانه ای)
 • وزنه5kg استیل ضد زنگ مغناطیسی 2CR13 (استوانه ای)
 • وزنه10kg استیل ضد زنگ مغناطیسی 2CR13 (استوانه ای)
 • وزنه20kg استیل ضد زنگ مغناطیسی 2CR13 (استوانه ای)

 

ست وزنه های استاندارد کالیبراسیون کلاس M1

 •  ست وزنه 1mg-500mg استیل ضد زنگ غیرمغناطیسی 304 (ورقه ای)
 • ست وزنه 1g-500g استیل ضد زنگ غیرمغناطیسی 304 (استوانه ای - دیسکی)
 • ست وزنه 100mg-1kg استیل ضد زنگ غیرمغناطیسی 304 (ورقه ای- دیسکی)
 • ست وزنه 1g-1kg استیل ضد زنگ غیرمغناطیسی 304 (استوانه ای - دیسکی)
 • ست وزنه 100mg-2kg استیل ضد زنگ غیرمغناطیسی 304 
 • ست وزنه 1g-2kg استیل ضد زنگ غیرمغناطیسی 304 استوانه ای - دیسکی)
 • ست وزنه 1mg-2kg استیل ضد زنگ غیرمغناطیسی 304
 • ست وزنه 1g-5kg استیل ضد زنگ غیرمغناطیسی 304 (استوانه ای - دیسکی)
 • ست وزنه 1mg-5kg استیل ضد زنگ غیرمغناطیسی 304 
 • ست وزنه 1g-200g استیل ضد زنگ غیرمغناطیسی 304 (استوانه ای)
 • ست وزنه 1mg-500mg استیل ضد زنگ غیرمغناطیسی 304 (ورقه ای)
 • ست وزنه 1g-500g استیل ضد زنگ غیرمغناطیسی 304 (استوانه ای)
 • ست وزنه 100mg-1kg استیل ضد زنگ غیرمغناطیسی 304
 • ست وزنه 1g-1kg استیل ضد زنگ غیرمغناطیسی 304 (استوانه ای)
 • ست وزنه 1g-2kg استیل ضد زنگ غیرمغناطیسی 304 (استوانه ای)
 • ست وزنه 1g-5kg استیل ضد زنگ غیرمغناطیسی 304 (استوانه ای)